Informace o činnosti České informační společnosti, o.s., členské společnosti ČS VTS č. 244 v roce 2012

Informaci vypracovala: PhDr. Radka Římanová, předsedkyně

Kontakt: rimanova@seznam.cz, tel. 603 912 002

Počet členů společnosti: 260 individuálních členů, 1 kolektivní člen

PDF FileInformace o činnosti České informační společnosti, o.s., členské společnosti ČS VTS  č. 244 v roce 2012.pdf

 

1.  Odborná činnost společnosti

 • Jinonické informační pondělky

Ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze proběhlo v roce 2012 celkem 9 přednášek. Prezentace ze seminářů jsou jsou k vidění přes následující odkaz.

 • IKI 2012 : informace, konkurenceschopnost, inovace, 17. 1. 2012, Praha 

- ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,  Ústavem vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a Národní technickou knihovnou v Praze

- více na samostatné stránce: odkaz

 •  Výroční konference 23. února 2012, Praha

- pořadatel ČIS pobočka při Národním archivu v Praze. Viz odkaz.

 •  Odborná exkurze do britských archivů, 11. – 20. 5. 2012.

- pořadatel ČIS pobočka při Národním archivu v Praze. Viz odkaz.

 • Obrazové dokumenty v archivu. Cyklus seminářů: Bezpečnostní snímkování a dokumentace sbírek. 29. 3. 2012, Praha.

 

 • 5. seminář ke zpřístupňování šedé literatury, 23. 10 2012

- Národní technická knihovna – ve spolupráci s Národní technickou knihovnou. Více v odkazu.

 • Nové webové stránky České informační společnosti, umístění na server ČS VTS

- stránky jsou pod webovou adresou www.cisvts.cz

2. Mezinárodní spolupráce

 • ITU Telecom

- spolupráce s FEL ČVUT s participací ČIS,o.s. a Ústředí ČSVTS na aktivitách této Univerzity s ITU ACADEMIA

- záměr projektu ČSVTS „České inovační partnerství“, vzájemná spolupráce a odborné aktivity ČIS, byly diskutované při setkání účastníků dne 18.1.2012:  Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.,  EUR ING – předseda ČSVTS Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc, EUR ING. – předseda komise ČSVTS, ustanovené pro rozpracování záměru projektu „České inovační partnerství“. Prof. Ing. Boris Šimák, CSc. – vedoucí Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT MUDr. Pavel Zubina, statutární místopředseda ČIS ČSVTS, o.s. – koordinátor jednání (Zpráva z jednání je uložena v databázi ČIS).

 • Dne 23.11.2012 se uskutečnilo informativní jednání

- Doc. Ing. Daniela Hanuse, CSc., EURO ING., předsedy ČSVTS, s Ing.Petrem Vodvářkou, honorárním konzulem Austrálie a obchodním radou AUSTRADE, vládní agentury Austrálie pro Českou republiku a Slovensko, http://www.austrade.gov.au/Local-Sites/Czech-Republic/Czech - za účasti MUDr. Pavla Zubiny, statutárního místopředsedy ČIS ČSVTS, o.s.,  který jednání inicioval.

- úvodní dialog byl veden v souladu s „Dlouhodobým programem ČSVTS 2011 -2015“, se záměrem projektu „České inovační partnerství“ a aktivit členů, při rozpracování expertního tématického podílu ČR, na základě strategie programu „Evropa 2020“.

- byla dojednána možnost prezentace Ústředí ČSVTS, strategie AUSTRADE v ČR a odborných australských společností v oblastí vědy a výzkumu v  Praze – termín konání v I. pololetí 2013. Zde se naskýtá příležitost odborné prezentace činnosti ČIS, v kon-textu mezinárodních aktivit ČSVTS. (Zpráva z jednání je uložena v databázi ČIS).

 

 • Studijní pobyt

- spolupráce s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze – Bc. Pavlína Lonská.  Cílem pobytu – analýza nizozemského prostředí v rámci diplomové práce Prezentace knihovních služeb veřejnosti: analýza současného stavu veřejných knihovnických služeb v Nizozemsku a v ČR viz odkaz.

 3. Spolupráce v rámci České republiky

 • Ústřední knihovna Českého vysokého učení technického v Praze

– spolupráce na projektu Harmonizace lokálního rejstříku autorit ČVUT se souborem národních autorit a příspěvek ke kooperativní tvorbě autorit souboru národních autorit

 •  Národní technická knihovna

– spolupráce na projektu Harmonizace databáze personálních autorit NTK se souborem národních autorit NK ČR: etapa 8.

 •  Národní technická knihovna

– spolupráce na projektu Zpřístupnění OS OPAC VuFind – pilotní realizace v NTK

 • Z pověření PhDr. Radky Římanové, předsedkyně ČIS ČSVTS,o.s., zastupoval ČIS jako delegát na Valné hromadě (VH) ČSVTS v Praze – MUDr. Pavel Zubina, ve dnech 31.5. a 22.11.2012, s aktivní účastí v diskuzi účastníků k programu VH. Informace z jednání a písemné materiály připravené pro VH jsou k dispozici u PhDr. Římanové.

4. Publikační činnost členské organizace

 - publikační činnost v rámci webové stránky ČIS.

 5. Účast na konferencích, výstavách a veletrzích

- This Week in Libraries, Nizozemí, Pavlína Lonská. Videozáznam kulatého stolu pro studenty knihovnictví (viz odkaz)

 6. Projektové řízení

- ČIS o.s. se v roce 2012 neúčastnila žádného projektu jako příjemce dotace ani partner v projektu

 7. Péče o členskou základnu

- Pravidelná elektronická i osobní komunikace v rámci e-mailových adres členů ČIS
- Prezentace společnosti v úvodu konference IKI 2012
- Přijímání podnětů od členů společnosti pro další rozvoj společnosti
- Volby nových členů revizní komise

 

PDF FileTématická spolupráce ČSVTS v oblastech ICT s ITU a WHO.pdf

Záměr projektu ČSVTS  “České inovační partnerství“.pdf

 

 

Comments are closed.

O nás / about us
  Česká informační společnost, z.s., (ČIS), je sdružení občanů, kteří pracují v některém z oborů zabývajících se vyhledáváním, uchováváním a zpřístupňováním informací odborného (vědeckého, technického, ekonomického, medicínského apod.) charakteru. Jedná se zejména o informační pracovníky, archiváře, bibliografy, knihovníky, administrátory informačních systémů v informačních institucích a další příbuzné profese.

» About CIS (English Version): Our mission, goals and activities

Facebook Profil
Členství
Navštivte také