Informace o činnosti České informační společnosti, o.s., členské společnosti ČS VTS č. 244 v roce 2013

Informaci vypracovala: PhDr. Radka Římanová, předsedkyně

Kontakt: rimanova@seznam.cz, tel. 603 912 002

Počet členů společnosti: 190 individuálních členů (z toho 140 členů pobočky při NA), 1 kolektivní člen

Činnost společnosti v rámci aktivit ČSVTS

 • Z pověření PhDr.Radky Římanové, předsedkyně ČIS ČSVTS,o.s. se zúčastnil MUDr. Zubina zasedání Valné hromady ČSVTS dne 30.5.2013, kde mimo jiné byly zvoleny nové orgány – Předsednictvo a Dozorčí rada. Nový předsedou ČSVTS byl zvolen Prof. Ing.Jaromír Volf, DrSc., předsedkyní DR – Ing. Ludmila Mutínská. Výkonným místopředsedou je nadále Ing. Vladimír Poříz.
 • MUDr. Zubina se zúčastnil konference “ČESKÉ INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ”, která se uskutečnila ve středu 3. dubna 2013 v Praze. ČIS projevila odborný zájem podílet se svojí činností v části inovací na realizaci závěrů a doporučení z této konference. ČSVTS usiluje o vytvoření Českého inovačního partnerství pro období 2014-20 (ČIP). Cílem je koordinace a iniciování aktivit směřujících k zefektivnění inovačních procesů v ČR, a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR na jednotném trhu EU.
 • V kontextu tohoto programu inicioval MUDr. Zubina na 13.9.2013 jednání Prof. Ing. Jaromíra Volfa, DrSc., předsedy ČSVTS, s Ing.Ivo Vaňkem,EUR ING, prezidentem Mezinárodní ekologické konference “BETTER CITIES FOR BETTER LIFE(BCBL), Prague 2014”. ČVTS se stala následně smluvním partnerem této světové konference a prostřednictvím prof. Ing. Jaromíra Volfa, CSc., převzala nad BCBL “Záštitu”.Prof. Jaromír Volf se stal členem “Advisory Board” a MUDr. Zubina je člen “Scientific Committee”. (web)

1. Odborná činnost společnosti

 • Jinonické informační pondělky

Ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze proběhlo v roce 2013 celkem 13 přednášek. Prezentace ze seminářů jsou jsou k vidění přes následující odkaz.

 • IKI 2013 : Rozmanitost informačního světa, 21. 11. 2013, Praha

- ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,  Ústavem vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a Národní technickou knihovnou v Praze

- prezentace a videozáznam z konference dostupné zde.

 • Seminář České e-knihy v českých knihovnách, 11. 2. 2013, Praha

- spolupořadatel: Národní technická knihovna
- prezentace z konferencí a videozáznamy přednášek dostupné v repozitáři NTK

 • Výroční konference pobočky ČIS při Národním archivu, 21. 2. 2013, Praha
 • 15. konference archivářů České republiky. Průmysl – město – archiv, 3.-5. 6. 2013, Ostrava

- spolupořadatelé: Česká informační společnost, o. s., pobočka při Národním archivu v Praze; Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR; Statutární město Ostrava – Archiv města  Ostravy; Vítkovice, a.s.

 • Možnosti a způsoby digitalizace fotografických, kinematografických a zvukových archiválií a dokumentů, 21. 5. 2013, Praha

- spolupořadatelé: Národní archiv; Česká informační společnost, o. s., pobočka při Národním archivu v Praze
- V. seminář v rámci cyklu věnovaného obrazovým, filmovým a zvukovým dokumentům v paměťových institucích

 • Problematika archivního uložení a zpřístupnění filmových záznamů, 22. 10. 2013, Praha

- spolupořadatelé: Národní archiv; Národní filmový archiv; Česká informační společnost, o. s., pobočka při Národním archivu v Praze
- VI. seminář v rámci cyklu věnovaného obrazovým, filmovým a zvukovým dokumentům v paměťových institucích

 • Provoz webové stránky České informační společnosti, umístěný na serveru ČSVTS – viz ww.cisvts.cz

- činnost společnosti byla analyzována v rámci diplomové práce Marie Hálové: Aktuální stav profesních organizací v oblasti knihovnictví v České republice, obhájené na UISK FF UK v lednu 2014

2. Mezinárodní spolupráce

 • Exkurze do německých knihoven a archivů, 11. – 18. 5. 2013.

- pořadatel pobočka při NA (účast 34 členů) Článek o exkurzi dostupný v Plucarová, Laděna. Exkurze do německých archivů a knihoven. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 07.02.2014]. Dostupný na World Wide Web.

 • V návaznosti k účasti ČIS na ITU TELECOM WORLD 2011 poskytli místopředsedové ČIS – Doc.PhDr. Richard Papík,Ph.D. a MUDr. Pavel Zubina na jednání s Prof. Ing. Borisem Šimákem,CSc. další odborné náměty v oblasti rozvoje knihovnických služeb, e-education, eHealth a procesu digi-talizace v univerzitním knihovnictví – pro jeho listopadové jednání s VIP “ITU ACADEMIA” v Ženevě a k partnerství s ředitelkou knihovny ITU GENEVA.
 • Zároveň bylo zajištěno ve spolupráci s Ing.Martinem Svobodou, ředitelem Národní technické knihovny v Praze dodání dokumentů NTK v angličtině pro “International Telecommunication Union (ITU)” – “Vytvoření Národního centra pro podporu informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb” a návrh projektu VIPO – vyhledávače investičních příležitostí a osobností, který by mohl napomoci transferu inovativních výstupů VaV pro mezinárodní využití a implementační aktivity v činnosti ČIS.

3. Spolupráce v rámci České republiky

 • Ústřední knihovna Českého vysokého učení technického v Praze

- spolupráce na projektu Harmonizace lokálního rejstříku autorit ČVUT se souborem národních autorit a příspěvek ke kooperativní tvorbě autorit souboru národních autorit

 • Národní technická knihovna

- spolupráce na projektu Harmonizace databáze personálních autorit NTK se souborem národních autorit NK ČR: 9. Etapa Český svaz vědecko technických společností – účast na valných hromadách společnosti

4. Publikační činnost členské organizace

- webové stránky ČIS, časopis Ikaros, stránka pobočky při NA, Facebook, příprava sborníku z 15. konference archivářů České republiky

5. Účast na konferencích, výstavách a veletrzích

V roce 2013 se ČIS účastnila akcí, které pořádala

6. Projektové řízení

ČIS se v roce 2013 neúčastnila žádného projektu jako příjemce dotace ani partner v projektu.

7. Péče o členskou základnu

 • Pravidelná elektronická i osobní komunikace k aktuálním úkolům členů Zastupitelstva ČIS, spojených se zajištěním činnosti a s individuálním kontaktem v rámci e-mailových adres členů ČIS
 • Uskutečnila se jednací schůze Zastupitelstva ČIS, dne 12. 2. 2013
 • Proběhla volba nového člena Revizní komise ČIS – Phdr. Jindřiška Kotrlová
 • Prezentace společnosti v úvodu konference IKI 2013
 • Přijímání podnětů od členů společnosti pro další rozvoj společnosti
 • Zápisy ze schůze Zastupitelstva jsou zveřejněny na webových stránkách ČIS

 

Comments are closed.

O nás / about us
  Česká informační společnost, z.s., (ČIS), je sdružení občanů, kteří pracují v některém z oborů zabývajících se vyhledáváním, uchováváním a zpřístupňováním informací odborného (vědeckého, technického, ekonomického, medicínského apod.) charakteru. Jedná se zejména o informační pracovníky, archiváře, bibliografy, knihovníky, administrátory informačních systémů v informačních institucích a další příbuzné profese.

» About CIS (English Version): Our mission, goals and activities

Facebook Profil
Členství
Navštivte také