Zápis z jednání zastupitelstva ČIS

Dne 24. 2. 2014 Místo konání: Praha, OVI 1LF UK

Přítomní: Radka Římanová, Rudolf Vlasák, Richard Papík, Jindřiška Kotrlová, Hana Skálová, Pavel Zubina, Richard Papík, Pavla Jirková, Omluveni: Tomáš Gec

 1. Kontrola zápisu z 12. 2. 2013
 2. Během schvalování rozpočtu pro rok 2013 bylo zastupitelstvo upozorněno, že vzhledem ke zpětným platbám účtárně ČSVTS (tato účtárna např. proplácí dohody a účtuje je až v dalších měsících) neobsahuje všechny položky. V roce 2013 se již podařilo v rozpočtu na rok 2014 tuto skutečnost lépe podchytit.
 3. Proběhla konference IKI 2013, 21. 11. 2013 – zastupitelstvo děkuji všem pořadatelům. Akce měla vysoký mediální ohlas. Prezentace jsou k dispozici na youtube a webu ČIS.
 4. Uzavřena dohoda o provedení práce s administrativní pracovnicí, hospodaření se nyní daří lépe sledovat.
 5. Valných hromad ČS VTS se účastnil P. Zubina a R. Římanová
 6. Změna názvu společnosti a sladění činnosti s novým občanským zákoníkem proběhne v průběhu roku 2014, v akci metodicky pomáhá ČS VTS.
 7. Výroční konference NA ČR – 20. 2. 2014, volil se nový výbor, předsedkyni dr. Matušíková.
 8. Zastupitelstvo schválilo zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2013 viz příloha.
 9. Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2014, včetně plánovaného příspěvku na exkurzi pobočky NA vevýši 7000 Kč (vzhledem k trvalé členské základně) viz příloha
 10. Schválena zpráva o činnosti ČIS za rok 2013 pro ČSVTS a členskou základnu ČIS.
 11. Koncem září (21. – 24.9.2013) zástupci ústředí ČSVTS hostili 6 člennou delegaci z Číny, a to 4 zástupce z ČÁST – Čínské asociace pro vědu a techniku a 2 zástupce z HAST – Heilongjiang asociace pro vědu a techniku, která reprezentuje CAST v severovýchodní provincii Číny Heilongjiang. Důvodem oficiálního setkání bylo prohloubení vztahů mezi organizacemi a zájem o spolupráci. MUDr. Zubina zajistil pro tuto příležitost setkání delegací prezentační účast ing.Ivo Vaňka, směřující k pozvání čínských expertů na BCBL 2014 v segmentu spolupráce ČSVTS v oblasti životního prostředí a rozvoje vědy a výzkumu (podpora cílů ČSVTS v ČIP).
 12. Závěry a doporučení konference České inovační partnerství, pořádané ČSVTS dne 3.4.2013 v Praze o programovém podílu ČS VTS v českém svazu:
 13. Usnesením vlády ČR č. 867 z 28. 11. 2012 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období 2014 – 20 v podmínkách ČR bylo rozhodnutoo přípravě jednotlivých operačních programů ČR.
 14. V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost řízeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR je řešena problematika inovací v ČR.
 15. ČSVTS připravil a na pracovním kulatém stole – jehož se zúčastnili mimo jiné také představitelé MPO, MŠMT, AMSP, AVO – konaném v říjnu 2011 předložil k veřejnému projednání návrh  na vytvoření Českého inovačního partnerství pro období 2014-20 (ČIP). Cílem ČIP by měla být koordinace a iniciování aktivit směřujících k zefektivnění inovačních procesů v ČR a tím i k zvýšení konkurenceschopnosti ČR na jednotném trhu EU. Činnost ČIP by měla probíhat ve spolupráci ČSVTS se státní správou, s podnikatelskou sférou, zejména s institucemi reprezentujícími podnikatelskou a zaměstnavatelskou veřejnost (jako jsou SPD, AMSP a další), s akademickou a vědeckou výzkumnou oblastí a dalšími zainteresovanými organizacemi.
 16. České inovační partnerství bude vycházet z principů evropských partnerství pro období 2014-20 a na smluvním základě mezi jednotlivými členy bude spolupracovat s partnerskými institucemi a organizacemi při inovačních procesech komunikační formou, zejména prostřednictvím konferencí,seminářů, kurzů a aktivitami odborných týmů složených z odborníků členských organizací ČIP.
 17. Vytvořením ČIP bude umožněno využít řadu nevládních organizací, zastupovaných členskými organizacemi ČSVTS, případně dalších relevantních organizací k širší mezinárodní spolupráci v oblasti inovací. Tato spolupráce umožní větší informovanost o mezinárodních zkušenostech aplikovaných v inovačních politikách a o využívání dalších právních a administrativních nástrojů ke zlepšení národní úrovně konkurenceschopnosti (např. o evropském patentu, evropské kartě inženýra apod.).
 18. Konference doporučuje ČSVTS projednat s odpovědnými státními orgány zařazení ČIP do Dohody o partnerství pro programové období 2014-20 připravované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
 19. Konference doporučuje ČSVTS jednat s MPO o spolupráci při naplňování projektu České inovační partnerství v části zabývající se problematikou podnikání a inovace pro konkurence-schopnost.
 20. Konference považuje za vhodné, aby ČSVTS jednalo s MŠMT o zahrnutí problematiky výzkumu a vývoje pro inovace příslušející do resortu MŠMT do projektu České inovační partnerství.
 21. Konference doporučuje navázat spolupráci při vytváření a realizování inovačního partnerství se Senátem resp. Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
 22. Předmětem zájmu o spolupráci v projektu ČIP by měla být také vedení krajů v rámci jejich inovačních strategií.

Další jednání

 • IKI 2014 – vzhledem k rozpočtu na rok 2014 je nutné snížit rozpočet, ke zvážení, zda od nečlenů začít vybírat 100 Kč (což je vlastně příspěvek na členství). Zálohově lze podle počtu registrovaných platit z rezerv účtu. Případně požádat o příspěvek.
 • Konference IKI 2014 – zaměření na akademický mediícnský. Programový výbor. Lékařská a zdravotnická tématika. Název M-IKI 2014 (MIT – medicína, informace, technologie). Zaměření na medicínu. David Horváth a Hana Skálová. Přednášky zdravotnické a lékařské. Termín druhá polovina října až listopad 2014
 • Stanovení členského příspěvku na rok 2014 – 100 Kč individuální člen, 2000 institucionální člen.
 • Zpráva o transformaci na spolek – v první polovině roku musí proběhnout revize stanov a během 2015  změna názvu.

 

PDF File

Návrh rozpočtu ČIS na rok 2014

 

PDF FileZpráva o hospodaření ČIS za rok 2013

 

Kontrola zápisu:

Doc. Richard Papík
MUDr. Pavel Zubina

Comments are closed.

O nás / about us
  Česká informační společnost, z.s., (ČIS), je sdružení občanů, kteří pracují v některém z oborů zabývajících se vyhledáváním, uchováváním a zpřístupňováním informací odborného (vědeckého, technického, ekonomického, medicínského apod.) charakteru. Jedná se zejména o informační pracovníky, archiváře, bibliografy, knihovníky, administrátory informačních systémů v informačních institucích a další příbuzné profese.

» About CIS (English Version): Our mission, goals and activities

Facebook Profil
Členství
Navštivte také