Přihláška do ČIS

Do ČIS se můžete přihlásit zasláním e-mailu na adresu rimanova@seznam.cz. V těle zprávy prosím uveďte tyto údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • titul
 • e-mail
 • adresa trvalého bydliště
 • korespondenční adresa, je-li jiná než adresa trvalého bydliště
 • telefonní číslo
 • volitelně uvádí uchazeč o členství údaje o zaměstnavateli a profesních zájmech

 
Po přijetí přihlášky ověří Výkonný výbor ČIS, z. s. údaje formou kontaktního e-mailu.
Členství ČIS, z.s. je naplněno po uhrazení členského poplatku na účet ČIS, z. s.

Členská schůze konaná ve dnech 3. – 9. 12. 2015 schválilla výši členských poplatků pro rok 2016:
Individuální členství          100 Kč
Snížený členský příspěvek (senioři a osoby na rodičovské dovolené) 1 Kč
Kolektivní členové              2 000 Kč

 
Úhrada pro rok 2016  do 31. 12. 2016
Příspěvek je potřeba uhradit na účet č. 000000-0052434011/0100. Jedná se o účet u Komerční banky. Adresa majitele účtu je Česká informační společnost, z. s. , Novotného lávka 5, 116 68, Praha 1.
Pro snadnou identifikaci plateb prosím do poznámky pro příjemce vždy uvádějte své příjmení a rok, za který členský příspěvek hradíte (např. „Příjmení ČP 2016″). Informaci o zadání příkazu k úhradě prosím posílejte také na adresu rimanova@seznam.cz. Tutéž adresu můžete využít k zaslání dotazu týkajícího se členství v ČIS.

Seznam členů je veden výkonným výborem ČIS, z. s. , je to neveřejný dokument, určený pro registraci členské základny a distribuci informací mezi členy.

Seznam členů je aktualizován průběžně,  vždy  k 31. 12. daného roku.

Seznam členů ČIS, z. s. obsahuje výrazné vyznačení toho, zda člen v minulém roce uhradil členský poplatek.

Pokud se při kontrole k 31. 12. tohoto roku zjistí, že příspěvek uhrazen opět nebyl, nesmí již další seznam členů obsahovat zápis o této fyzické nebo právnické osobě.

ČIS, z.. vydává všem svým členům nebo bývalým členům, na vyžádání potvrzení o Členství v ČIS, z.s. Výkonný výbor ČIS, z. s.  je oprávněn zpoplatnit tuto službu do výše nákladů.

 

O nás

 Poslání České informační společnosti, z. s.

 • ČIS, z. s. je veřejně prospěšný spolek sdružující fyzické a právnické osoby za účelem uspokojování individuálních a skupinových odborných zájmů v celém průřezu oblastí společenského života, které mají vztah ke spontánním nebo usměrňovaným procesům informační společnosti.
 • Oborová působnost ČIS zahrnuje všechny obory vnímané dnes jako knihovnické, archivnické, edukační, informační i telekomunikační (dokumentace, vědeckotechnická informace, znalostní inženýrství, informační a znalostní management, archivnictví, knihovnictví, bibliografie, informetrie, konkurenční zpravodajství, telematika, zdravotnická a medicínská informatika, ehealth, telemedicína, kybernetická bezpečnost  apod.).
 • ČIS, z.s. přispívá svou činností k rozvoji odborné úrovně členů a jejich aktivity ve využívání aktuálních poznatků v oboru, podporuje rozvoj vzájemných odborných styků a spolupráce mezi odborníky, vytváří podmínky pro zvyšování zájmu mladých odborníků.

Obsah a formy činnosti ČIS, z. s.

 • Odborně vzdělávací činnost, informace a diskuze o nových poznatcích z teorie a praxe a odborná vyjádření.
 • Přednášky, kurzy, semináře, konference, exkurze, osvěta pro odborníky jiných oborů a další podobné aktivity.
 • Vydávání periodických a neperiodických publikací dle potřeby při vlastních akcích dle platných zákonů ČR.
 • Spolupráce s příslušně působícími orgány a dalšími organizacemi při rozvoji oboru.
 • Podpora a zapojení do výzkumu, vývoje a inovací.
 • Vedlejší činností spolku je hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jejíž věcná náplň je v souladu s  hlavní činností a posláním ČIS, z.s. Zisk z hospodářské činnosti ČIS, z.s. je využit pro hlavní spolkovou činnost včetně správy spolku.