Stručně z historie České informační společnosti

     Česká informační společnost (ČIS) byla založena v roce 1990. Stala se také jednou ze zakládajících společností Českého svazu vědecko-technických společností (ČSVTS). Stanovy ČIS zpracované přípravným výborem byly zaregistrovány na ministerstvu vnitra ČSR dne 14. 5. 1990 a schváleny na ustavujícím sjezdu ČIS dne 27. 6. 1990. Na prvním řádném sjezdu konaném 19. 11. 1992 byly přijaty některé změny a doplňky stanov a takto upravené stanovy byly zaregistrovány 22. 12. 1992 pod čj. VSP/1-245/90-R. Na druhém řádném sjezdu dne 9. 4. 1996 bylo zvoleno zastupitelstvo ČIS v počtu třinácti členů. Současné zastupitelstvo bylo zvoleno v korespondenčních volbách, které proběhly v roce 2004. Na schůzi zastupitelstva 11. 12. 2007 byly na základě výsledků sjezdu členů ČIS schváleny změny stanov, které byly registrovány na MV ČR 22. 1. 2008. Od tohoto data také Česká informační společnost mění svůj oficiální název z „Česká informační společnost“ na „Česká informační společnost, z.s.“

Členové ČIS jsou registrováni u zastupitelstva nebo v pobočkách. V době svého vzniku měla ČIS pobočky ve Státním ústředním archivu v Praze, ve Státní vědecké knihovně v Plzni, v Ústavu zemědělských a potravinářských informací v Praze a ve Vojenské lékařské akademii J. E. Purkyně v Hradci Králové. V současné době má ČIS pobočku pouze při Národním archivu.

Zastupitelstvo ČIS i pobočky zorganizovaly pro svoje členy řadu vzdělávacích akcí, např. přednášek, seminářů, školení, konferencí, exkurzí a tematických zájezdů.

V letech 1996 až 2001 bylo pod názvem Infoparty uspořádáno celkem třicet přednášek doplněných promítáním spojeným s dotazy a diskusí. Mezi témata představená v rámci těchto přednášek patřily např. právní aspekty provozování informačních systémů a poskytování informačních služeb, informační zdroje pro sociální a humanitní obory ve světových databázových centrech, zdroje informací o Evropské unii na internetu, systém patentových informací a elektronické seriály v ČR.

Uskutečnila se také řada tematických zájezdů do zahraničí (v roce 1996 do Univerzitní knihovny v Erlagen v Německu, v roce 1998 do Národní knihovny Francie, v roce 2002 do Norska a Dánska, v roce 2003 do Britské knihovny a dalších londýnských knihoven, v roce 2007 do Ústřední knihovny Evropské komise a Evropského parlamentu a Muzea Plantin Moretus v Belgii).

V roce 2007 se ČIS stala platinovým sponzorem 15. mezinárodního studentského sympozia BOBCATSSS, které se uskutečnilo ve dnech 29. – 31. 1. v Praze a zúčastnilo se jej přes 400 osob.

Pobočky ČIS uspořádaly rovněž řadu akcí, např. pobočka ve Státním ústředním archivu (nyní při Národním archivu) se podílela na organizaci pravidelné konference archivářů České republiky a na seminářích restaurátorů a historiků. Uspořádala také řadu tematických zahraničních zájezdů.

V letech 1992 až 2002 byl vydáván občasník Zpravodaj ČIS. Obsahoval informace o činnosti ČIS, programy odborných akcí, články na odborná témata apod.