escort bayan profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları konyaaltı escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri bostancı escort bayanların resimleri göztepe escort bayan ilanları kadıköy escort elit profil ilanları mecidiyeköy escort modellerin profilleri

Informace o činnosti České informační společnosti, o.s., členské společnosti ČS VTS č. 244 v roce 2013

Informaci vypracovala: PhDr. Radka Římanová, předsedkyně

Kontakt: rimanova@seznam.cz, tel. 603 912 002

Počet členů společnosti: 190 individuálních členů (z toho 140 členů pobočky při NA), 1 kolektivní člen

Činnost společnosti v rámci aktivit ČSVTS

 • Z pověření PhDr.Radky Římanové, předsedkyně ČIS ČSVTS,o.s. se zúčastnil MUDr. Zubina zasedání Valné hromady ČSVTS dne 30.5.2013, kde mimo jiné byly zvoleny nové orgány – Předsednictvo a Dozorčí rada. Nový předsedou ČSVTS byl zvolen Prof. Ing.Jaromír Volf, DrSc., předsedkyní DR – Ing. Ludmila Mutínská. Výkonným místopředsedou je nadále Ing. Vladimír Poříz.
 • MUDr. Zubina se zúčastnil konference “ČESKÉ INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ”, která se uskutečnila ve středu 3. dubna 2013 v Praze. ČIS projevila odborný zájem podílet se svojí činností v části inovací na realizaci závěrů a doporučení z této konference. ČSVTS usiluje o vytvoření Českého inovačního partnerství pro období 2014-20 (ČIP). Cílem je koordinace a iniciování aktivit směřujících k zefektivnění inovačních procesů v ČR, a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR na jednotném trhu EU.
 • V kontextu tohoto programu inicioval MUDr. Zubina na 13.9.2013 jednání Prof. Ing. Jaromíra Volfa, DrSc., předsedy ČSVTS, s Ing.Ivo Vaňkem,EUR ING, prezidentem Mezinárodní ekologické konference “BETTER CITIES FOR BETTER LIFE(BCBL), Prague 2014”. ČVTS se stala následně smluvním partnerem této světové konference a prostřednictvím prof. Ing. Jaromíra Volfa, CSc., převzala nad BCBL “Záštitu”.Prof. Jaromír Volf se stal členem “Advisory Board” a MUDr. Zubina je člen “Scientific Committee”. (web)

1. Odborná činnost společnosti

 • Jinonické informační pondělky

Ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze proběhlo v roce 2013 celkem 13 přednášek. Prezentace ze seminářů jsou jsou k vidění přes následující odkaz.

 • IKI 2013 : Rozmanitost informačního světa, 21. 11. 2013, Praha

– ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,  Ústavem vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a Národní technickou knihovnou v Praze

– prezentace a videozáznam z konference dostupné zde.

 • Seminář České e-knihy v českých knihovnách, 11. 2. 2013, Praha

– spolupořadatel: Národní technická knihovna
– prezentace z konferencí a videozáznamy přednášek dostupné v repozitáři NTK

 • Výroční konference pobočky ČIS při Národním archivu, 21. 2. 2013, Praha
 • 15. konference archivářů České republiky. Průmysl – město – archiv, 3.-5. 6. 2013, Ostrava

– spolupořadatelé: Česká informační společnost, o. s., pobočka při Národním archivu v Praze; Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR; Statutární město Ostrava – Archiv města  Ostravy; Vítkovice, a.s.

 • Možnosti a způsoby digitalizace fotografických, kinematografických a zvukových archiválií a dokumentů, 21. 5. 2013, Praha

– spolupořadatelé: Národní archiv; Česká informační společnost, o. s., pobočka při Národním archivu v Praze
– V. seminář v rámci cyklu věnovaného obrazovým, filmovým a zvukovým dokumentům v paměťových institucích

 • Problematika archivního uložení a zpřístupnění filmových záznamů, 22. 10. 2013, Praha

– spolupořadatelé: Národní archiv; Národní filmový archiv; Česká informační společnost, o. s., pobočka při Národním archivu v Praze
– VI. seminář v rámci cyklu věnovaného obrazovým, filmovým a zvukovým dokumentům v paměťových institucích

 • Provoz webové stránky České informační společnosti, umístěný na serveru ČSVTS – viz ww.cisvts.cz

– činnost společnosti byla analyzována v rámci diplomové práce Marie Hálové: Aktuální stav profesních organizací v oblasti knihovnictví v České republice, obhájené na UISK FF UK v lednu 2014

2. Mezinárodní spolupráce

 • Exkurze do německých knihoven a archivů, 11. – 18. 5. 2013.

– pořadatel pobočka při NA (účast 34 členů) Článek o exkurzi dostupný v Plucarová, Laděna. Exkurze do německých archivů a knihoven. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 07.02.2014]. Dostupný na World Wide Web.

 • V návaznosti k účasti ČIS na ITU TELECOM WORLD 2011 poskytli místopředsedové ČIS – Doc.PhDr. Richard Papík,Ph.D. a MUDr. Pavel Zubina na jednání s Prof. Ing. Borisem Šimákem,CSc. další odborné náměty v oblasti rozvoje knihovnických služeb, e-education, eHealth a procesu digi-talizace v univerzitním knihovnictví – pro jeho listopadové jednání s VIP “ITU ACADEMIA” v Ženevě a k partnerství s ředitelkou knihovny ITU GENEVA.
 • Zároveň bylo zajištěno ve spolupráci s Ing.Martinem Svobodou, ředitelem Národní technické knihovny v Praze dodání dokumentů NTK v angličtině pro “International Telecommunication Union (ITU)” – “Vytvoření Národního centra pro podporu informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb” a návrh projektu VIPO – vyhledávače investičních příležitostí a osobností, který by mohl napomoci transferu inovativních výstupů VaV pro mezinárodní využití a implementační aktivity v činnosti ČIS.

3. Spolupráce v rámci České republiky

 • Ústřední knihovna Českého vysokého učení technického v Praze

– spolupráce na projektu Harmonizace lokálního rejstříku autorit ČVUT se souborem národních autorit a příspěvek ke kooperativní tvorbě autorit souboru národních autorit

 • Národní technická knihovna

– spolupráce na projektu Harmonizace databáze personálních autorit NTK se souborem národních autorit NK ČR: 9. Etapa Český svaz vědecko technických společností – účast na valných hromadách společnosti

4. Publikační činnost členské organizace

– webové stránky ČIS, časopis Ikaros, stránka pobočky při NA, Facebook, příprava sborníku z 15. konference archivářů České republiky

5. Účast na konferencích, výstavách a veletrzích

V roce 2013 se ČIS účastnila akcí, které pořádala

6. Projektové řízení

ČIS se v roce 2013 neúčastnila žádného projektu jako příjemce dotace ani partner v projektu.

7. Péče o členskou základnu

 • Pravidelná elektronická i osobní komunikace k aktuálním úkolům členů Zastupitelstva ČIS, spojených se zajištěním činnosti a s individuálním kontaktem v rámci e-mailových adres členů ČIS
 • Uskutečnila se jednací schůze Zastupitelstva ČIS, dne 12. 2. 2013
 • Proběhla volba nového člena Revizní komise ČIS – Phdr. Jindřiška Kotrlová
 • Prezentace společnosti v úvodu konference IKI 2013
 • Přijímání podnětů od členů společnosti pro další rozvoj společnosti
 • Zápisy ze schůze Zastupitelstva jsou zveřejněny na webových stránkách ČIS

 

Comments are closed.