escort bayan profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları konyaaltı escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri bostancı escort bayanların resimleri göztepe escort bayan ilanları kadıköy escort elit profil ilanları mecidiyeköy escort modellerin profilleri

Archive for the ‘Zprávy o činnosti’ Category

Zpráva o činnosti spolku v roce 2022

Počet členů společnosti 13 hlavní spolek, pobočný spolek při Národním archivu 112 členů

 1. Činnost společnosti v rámci aktivit ČSVTS
  1. Pravidelná účast na valných hromadách spolku
 2. Odborná činnost

A. Odborné fórum

Odborné fórum  ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnické Univerzity Karlovy viz https://uisk.ff.cuni.cz/cs/pro-verejnost/odborne-forum/ Záznamy přednášek dostupné na YouTube viz https://youtube.com/playlist?list=PLdzensQPEAPORpQdGq3S6Iuo4W5j4mlhM

 • Matěj Krejčiřík: Blockchain a jeho dopad na svět
 • Ivo Denemark: Evropská kosmická agentura (ESA) a otevřená data
 • Magdalena Paul: Fake news and their reception
 • Helena Lipková: Informační chování v oblasti digitálního náboženství
 • Pavel Farkaš: Informace ve veřejném prostoru a město jako médium
 • Anna Hoťová: Knihovny na základních a středních školách
 • Petra Caltová: Veřejnost, příroda a věda: Projekt City Nature Challenge
 • Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost a knihovny: můžeme lépe získávat informace pro své zdraví a nemoc?
 • Tereza Garamszegi: Podpora informační gramotnosti zaměřené na osoby s mentálním handicapem
 • Marie Balíková: Zákulisí a specifika tvorby databáze Národních autorit
 • Roman Giebisch SKIP: Největší oborová organizace knihovníků a informačních pracovníků v ČR
 • Václav Korbel:Mapa vzdělávání a možnosti pro knihovny
 • Eva Fialová: Právo na algoritmus a ochrana soukromí
 • Lucie Přibyl: Knihovna Jiřiny Šiklové a tvorba ženského tezauru v českém jazyce
 • Marek Fišer:  Digitalizace vojenských matrik a jejich uveřejnění v databázi Kramerius
 • Jiří Nechvátal: Projekt Obálky knih
 • Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
 • Lucie Nemešová: Storytelling a pozitivní narativy jako obrana proti dezinformacím (Storyhunters)
 • Petr Plechá. Analýza autorství Shakespearova Jindřicha VIII.
 • Zlata Houšková: Projekt Bookstart

B. Další aktivity

 • 5. května 2022 se konala výroční členská schůze pobočného spolku spojená s přednáškou  Mgr. Tomáše Kykala z Vojenského historického ústavu na téma „Nástroj PERO pro strojový přepis rukopisných textů – zkušenosti z praxe“.
 • V průběhu roku se členové výboru pobočného spolku podíleli na přípravách 19. archivní konference a tradičního semináře restaurátorů a konzervátorů. Obě tyto akce se budou pořádat v roce 2023.
 • Provoz webové stránky České informační společnosti, umístění na serveru ČSVTS – viz www.cisvts.cz
 • Mezinárodní spolupráce
  • Ve dnech 28.9. – 2.10. 2022 byla uspořádána archivní exkurze do slovenských archivů. Navštíveny byly Státní oblastní archiv v Košicích, Státní okresní archiv v Popradu se sídlem ve Spišské Sobotě a oddělení Státního oblastního archivu v Prešově se sídlem v Levoči.  Během exkurze došlo k oboustranně velmi užitečné výměně zkušeností archivářů a konzervátorů z českých a slovenských pracovišť.
 • Spolupráce v rámci České republiky
  • Český svaz vědeckotechnických společností – účast na valných hromadách společnosti
 • Publikační činnost členské organizace
  • Webové stránky ČIS, z. s. stránka pobočky při NA  – Facebook
 • Účast na konferencích, výstavách a veletrzích
  • ČIS, z.s. se v roce 20122 neúčastnila žádné akce mimo akce, kde byla pořadatelem
 • Projektové řízení
  • ČIS se v roce 20229 neúčastnila žádného projektu jako příjemce dotace ani partner v projektu
 • Péče o členskou základnu
  • Pravidelná elektronická i osobní komunikace k aktuálním úkolům členů Výkonného výboru ČIS, z. s. spojených se zajištěním činnosti a s individuálním kontaktem v rámci e-mailových adres členů ČIS
  • Přijímání podnětů od členů společnosti pro další rozvoj společnosti
 • Administrativní řízení
  • Využívány služby ekonomického úseku ČS VTS
  • Podáno daňové přiznání
  • V roce 2022 hospodařil spolek s mírným ziskem, vytváří se rezerva pro další rozvoj spolku

Zpracovala: Radka Římanová, předsedkyně zastupitelstva České informační společnosti, z.s.

25. 1. 2023

Zpráva o činnosti ČIS za rok 2014

Informace_o_cinnosti_CIS_2014

Informace o činnosti České informační společnosti, o.s., členské společnosti ČS VTS č. 244 v roce 2013

Informaci vypracovala: PhDr. Radka Římanová, předsedkyně

Kontakt: rimanova@seznam.cz, tel. 603 912 002

Počet členů společnosti: 190 individuálních členů (z toho 140 členů pobočky při NA), 1 kolektivní člen

Činnost společnosti v rámci aktivit ČSVTS

 • Z pověření PhDr.Radky Římanové, předsedkyně ČIS ČSVTS,o.s. se zúčastnil MUDr. Zubina zasedání Valné hromady ČSVTS dne 30.5.2013, kde mimo jiné byly zvoleny nové orgány – Předsednictvo a Dozorčí rada. Nový předsedou ČSVTS byl zvolen Prof. Ing.Jaromír Volf, DrSc., předsedkyní DR – Ing. Ludmila Mutínská. Výkonným místopředsedou je nadále Ing. Vladimír Poříz.
 • MUDr. Zubina se zúčastnil konference “ČESKÉ INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ”, která se uskutečnila ve středu 3. dubna 2013 v Praze. ČIS projevila odborný zájem podílet se svojí činností v části inovací na realizaci závěrů a doporučení z této konference. ČSVTS usiluje o vytvoření Českého inovačního partnerství pro období 2014-20 (ČIP). Cílem je koordinace a iniciování aktivit směřujících k zefektivnění inovačních procesů v ČR, a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR na jednotném trhu EU.
 • V kontextu tohoto programu inicioval MUDr. Zubina na 13.9.2013 jednání Prof. Ing. Jaromíra Volfa, DrSc., předsedy ČSVTS, s Ing.Ivo Vaňkem,EUR ING, prezidentem Mezinárodní ekologické konference “BETTER CITIES FOR BETTER LIFE(BCBL), Prague 2014”. ČVTS se stala následně smluvním partnerem této světové konference a prostřednictvím prof. Ing. Jaromíra Volfa, CSc., převzala nad BCBL “Záštitu”.Prof. Jaromír Volf se stal členem “Advisory Board” a MUDr. Zubina je člen “Scientific Committee”. (web)

1. Odborná činnost společnosti

 • Jinonické informační pondělky

Ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze proběhlo v roce 2013 celkem 13 přednášek. Prezentace ze seminářů jsou jsou k vidění přes následující odkaz.

 • IKI 2013 : Rozmanitost informačního světa, 21. 11. 2013, Praha

– ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,  Ústavem vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a Národní technickou knihovnou v Praze

– prezentace a videozáznam z konference dostupné zde.

 • Seminář České e-knihy v českých knihovnách, 11. 2. 2013, Praha

– spolupořadatel: Národní technická knihovna
– prezentace z konferencí a videozáznamy přednášek dostupné v repozitáři NTK

 • Výroční konference pobočky ČIS při Národním archivu, 21. 2. 2013, Praha
 • 15. konference archivářů České republiky. Průmysl – město – archiv, 3.-5. 6. 2013, Ostrava

– spolupořadatelé: Česká informační společnost, o. s., pobočka při Národním archivu v Praze; Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR; Statutární město Ostrava – Archiv města  Ostravy; Vítkovice, a.s.

 • Možnosti a způsoby digitalizace fotografických, kinematografických a zvukových archiválií a dokumentů, 21. 5. 2013, Praha

– spolupořadatelé: Národní archiv; Česká informační společnost, o. s., pobočka při Národním archivu v Praze
– V. seminář v rámci cyklu věnovaného obrazovým, filmovým a zvukovým dokumentům v paměťových institucích

 • Problematika archivního uložení a zpřístupnění filmových záznamů, 22. 10. 2013, Praha

– spolupořadatelé: Národní archiv; Národní filmový archiv; Česká informační společnost, o. s., pobočka při Národním archivu v Praze
– VI. seminář v rámci cyklu věnovaného obrazovým, filmovým a zvukovým dokumentům v paměťových institucích

 • Provoz webové stránky České informační společnosti, umístěný na serveru ČSVTS – viz ww.cisvts.cz

– činnost společnosti byla analyzována v rámci diplomové práce Marie Hálové: Aktuální stav profesních organizací v oblasti knihovnictví v České republice, obhájené na UISK FF UK v lednu 2014

2. Mezinárodní spolupráce

 • Exkurze do německých knihoven a archivů, 11. – 18. 5. 2013.

– pořadatel pobočka při NA (účast 34 členů) Článek o exkurzi dostupný v Plucarová, Laděna. Exkurze do německých archivů a knihoven. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 07.02.2014]. Dostupný na World Wide Web.

 • V návaznosti k účasti ČIS na ITU TELECOM WORLD 2011 poskytli místopředsedové ČIS – Doc.PhDr. Richard Papík,Ph.D. a MUDr. Pavel Zubina na jednání s Prof. Ing. Borisem Šimákem,CSc. další odborné náměty v oblasti rozvoje knihovnických služeb, e-education, eHealth a procesu digi-talizace v univerzitním knihovnictví – pro jeho listopadové jednání s VIP “ITU ACADEMIA” v Ženevě a k partnerství s ředitelkou knihovny ITU GENEVA.
 • Zároveň bylo zajištěno ve spolupráci s Ing.Martinem Svobodou, ředitelem Národní technické knihovny v Praze dodání dokumentů NTK v angličtině pro “International Telecommunication Union (ITU)” – “Vytvoření Národního centra pro podporu informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb” a návrh projektu VIPO – vyhledávače investičních příležitostí a osobností, který by mohl napomoci transferu inovativních výstupů VaV pro mezinárodní využití a implementační aktivity v činnosti ČIS.

3. Spolupráce v rámci České republiky

 • Ústřední knihovna Českého vysokého učení technického v Praze

– spolupráce na projektu Harmonizace lokálního rejstříku autorit ČVUT se souborem národních autorit a příspěvek ke kooperativní tvorbě autorit souboru národních autorit

 • Národní technická knihovna

– spolupráce na projektu Harmonizace databáze personálních autorit NTK se souborem národních autorit NK ČR: 9. Etapa Český svaz vědecko technických společností – účast na valných hromadách společnosti

4. Publikační činnost členské organizace

– webové stránky ČIS, časopis Ikaros, stránka pobočky při NA, Facebook, příprava sborníku z 15. konference archivářů České republiky

5. Účast na konferencích, výstavách a veletrzích

V roce 2013 se ČIS účastnila akcí, které pořádala

6. Projektové řízení

ČIS se v roce 2013 neúčastnila žádného projektu jako příjemce dotace ani partner v projektu.

7. Péče o členskou základnu

 • Pravidelná elektronická i osobní komunikace k aktuálním úkolům členů Zastupitelstva ČIS, spojených se zajištěním činnosti a s individuálním kontaktem v rámci e-mailových adres členů ČIS
 • Uskutečnila se jednací schůze Zastupitelstva ČIS, dne 12. 2. 2013
 • Proběhla volba nového člena Revizní komise ČIS – Phdr. Jindřiška Kotrlová
 • Prezentace společnosti v úvodu konference IKI 2013
 • Přijímání podnětů od členů společnosti pro další rozvoj společnosti
 • Zápisy ze schůze Zastupitelstva jsou zveřejněny na webových stránkách ČIS

 

Informace o činnosti České informační společnosti, o.s., členské společnosti ČS VTS č. 244 v roce 2012

Informaci vypracovala: PhDr. Radka Římanová, předsedkyně

Kontakt: rimanova@seznam.cz, tel. 603 912 002

Počet členů společnosti: 260 individuálních členů, 1 kolektivní člen

PDF FileInformace o činnosti České informační společnosti, o.s., členské společnosti ČS VTS  č. 244 v roce 2012.pdf

 

1.  Odborná činnost společnosti

 • Jinonické informační pondělky

Ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze proběhlo v roce 2012 celkem 9 přednášek. Prezentace ze seminářů jsou jsou k vidění přes následující odkaz.

 • IKI 2012 : informace, konkurenceschopnost, inovace, 17. 1. 2012, Praha 

– ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,  Ústavem vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a Národní technickou knihovnou v Praze

– více na samostatné stránce: odkaz

 •  Výroční konference 23. února 2012, Praha

– pořadatel ČIS pobočka při Národním archivu v Praze. Viz odkaz.

 •  Odborná exkurze do britských archivů, 11. – 20. 5. 2012.

– pořadatel ČIS pobočka při Národním archivu v Praze. Viz odkaz.

 • Obrazové dokumenty v archivu. Cyklus seminářů: Bezpečnostní snímkování a dokumentace sbírek. 29. 3. 2012, Praha.

 

 • 5. seminář ke zpřístupňování šedé literatury, 23. 10 2012

– Národní technická knihovna – ve spolupráci s Národní technickou knihovnou. Více v odkazu.

 • Nové webové stránky České informační společnosti, umístění na server ČS VTS

– stránky jsou pod webovou adresou www.cisvts.cz

2. Mezinárodní spolupráce

 • ITU Telecom

– spolupráce s FEL ČVUT s participací ČIS,o.s. a Ústředí ČSVTS na aktivitách této Univerzity s ITU ACADEMIA

– záměr projektu ČSVTS „České inovační partnerství“, vzájemná spolupráce a odborné aktivity ČIS, byly diskutované při setkání účastníků dne 18.1.2012:  Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.,  EUR ING – předseda ČSVTS Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc, EUR ING. – předseda komise ČSVTS, ustanovené pro rozpracování záměru projektu „České inovační partnerství“. Prof. Ing. Boris Šimák, CSc. – vedoucí Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT MUDr. Pavel Zubina, statutární místopředseda ČIS ČSVTS, o.s. – koordinátor jednání (Zpráva z jednání je uložena v databázi ČIS).

 • Dne 23.11.2012 se uskutečnilo informativní jednání

– Doc. Ing. Daniela Hanuse, CSc., EURO ING., předsedy ČSVTS, s Ing.Petrem Vodvářkou, honorárním konzulem Austrálie a obchodním radou AUSTRADE, vládní agentury Austrálie pro Českou republiku a Slovensko, http://www.austrade.gov.au/Local-Sites/Czech-Republic/Czech – za účasti MUDr. Pavla Zubiny, statutárního místopředsedy ČIS ČSVTS, o.s.,  který jednání inicioval.

– úvodní dialog byl veden v souladu s „Dlouhodobým programem ČSVTS 2011 -2015“, se záměrem projektu „České inovační partnerství“ a aktivit členů, při rozpracování expertního tématického podílu ČR, na základě strategie programu „Evropa 2020“.

– byla dojednána možnost prezentace Ústředí ČSVTS, strategie AUSTRADE v ČR a odborných australských společností v oblastí vědy a výzkumu v  Praze – termín konání v I. pololetí 2013. Zde se naskýtá příležitost odborné prezentace činnosti ČIS, v kon-textu mezinárodních aktivit ČSVTS. (Zpráva z jednání je uložena v databázi ČIS).

 

 • Studijní pobyt

– spolupráce s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze – Bc. Pavlína Lonská.  Cílem pobytu – analýza nizozemského prostředí v rámci diplomové práce Prezentace knihovních služeb veřejnosti: analýza současného stavu veřejných knihovnických služeb v Nizozemsku a v ČR viz odkaz.

 3. Spolupráce v rámci České republiky

 • Ústřední knihovna Českého vysokého učení technického v Praze

– spolupráce na projektu Harmonizace lokálního rejstříku autorit ČVUT se souborem národních autorit a příspěvek ke kooperativní tvorbě autorit souboru národních autorit

 •  Národní technická knihovna

– spolupráce na projektu Harmonizace databáze personálních autorit NTK se souborem národních autorit NK ČR: etapa 8.

 •  Národní technická knihovna

– spolupráce na projektu Zpřístupnění OS OPAC VuFind – pilotní realizace v NTK

 • Z pověření PhDr. Radky Římanové, předsedkyně ČIS ČSVTS,o.s., zastupoval ČIS jako delegát na Valné hromadě (VH) ČSVTS v Praze – MUDr. Pavel Zubina, ve dnech 31.5. a 22.11.2012, s aktivní účastí v diskuzi účastníků k programu VH. Informace z jednání a písemné materiály připravené pro VH jsou k dispozici u PhDr. Římanové.

4. Publikační činnost členské organizace

 – publikační činnost v rámci webové stránky ČIS.

 5. Účast na konferencích, výstavách a veletrzích

This Week in Libraries, Nizozemí, Pavlína Lonská. Videozáznam kulatého stolu pro studenty knihovnictví (viz odkaz)

 6. Projektové řízení

– ČIS o.s. se v roce 2012 neúčastnila žádného projektu jako příjemce dotace ani partner v projektu

 7. Péče o členskou základnu

– Pravidelná elektronická i osobní komunikace v rámci e-mailových adres členů ČIS
– Prezentace společnosti v úvodu konference IKI 2012
– Přijímání podnětů od členů společnosti pro další rozvoj společnosti
– Volby nových členů revizní komise

 

PDF FileTématická spolupráce ČSVTS v oblastech ICT s ITU a WHO.pdf

Záměr projektu ČSVTS  „České inovační partnerství“.pdf

 

 

Zpráva o činnosti Katalogizační komise SKIP a ČIS za rok 2009

Naše komise se na jaře zaměřila na nové trendy ve jmenné katalogizaci. Dne 22. února jsme se sešly v pracovně Mgr. E. Lichtenbergové v Národní knihovně ČR. Její přednáška charakterizovala jednak aktuální úkoly katalogizační politiky (rozvoj národních autorit, řešení urgentních problémů ve standardizaci zejména elektronických zdrojů a edic, obohacování záznamů o informace nad rámec běžné katalogizace, vzdělávání katalogizátorů) a jednak úkoly pro dlouhodobé řešení (nová katalogizační pravidla s označením RDA – Resource description and access, jež mají nahradit stávající AACR2R). Teprve po jejich ověření se stanou mezinárodně platným standardem.

Na podzim se komise sešla dvakrát, a to v Národní technické knihovně. 11. listopadu byla na programu zevrubná prohlídka nové budovy, seznámení se se službami, s knihovnou, která je opravdu příjemným místem pro setkávání.

19. listopadu pak byly na programu zkušenosti a plány NTK, pokud jde o zpracování fondů vůbec. Informace probíhaly formou moderované diskuse u „kulatého stolu“, kterou řídila dr. Radka Římanová. V mimořádných podmínkách nejen stěhování knihovny, ale především její celkové reorganizace byly zajímavé zkušenosti, které sdělovali garanti za jednotlivé úseky zpracovatelské linky. Provádí se retrospektivní katalogizace spojená s náhledem na popisovaný dokument v součinnosti s revizí fondů bývalé STK (např. dříve neexistovalo korporativní záhlaví). Cílem NTK je volný přístup k fondu monografií s vročením od 1978 a periodik od 1975 s cca 650.000 knihovními jednotkami. Zatím je volně přístupná cca polovina jednotek. Fond se doplňuje o další svazky ze skladu na základě žádanek čtenářů o výpůjčky.

Na všech třech schůzkách byly přítomny členky katalogizační komise, popř. další zájemkyně.

Hana Vodičková

Předsedkyně komise

4. 2. 2010

Zpráva o činnosti Katalogizační komise SKIP a ČIS za rok 2008

Komise se sešla v roce 2008 pouze dvakrát. V únoru se konala v oddělení starých tisků Knihovny Akademie věd a členky se seznámily se specifickými úkoly v oblasti starých tisků především z majetku knihovny, které toto specializované oddělení řeší. Navázala tak na listopadovou schůzku konanou v roce 2007 v téže knihovně, která se týkala různých okruhů katalogizace a byla doplněna exkursí po knihovně.

V říjnu se Katalogizační komise konala v knihovně Vysoké školy umělecko-průmyslové. Odborné informace o činnosti knihovny a jejích katalozích byly doplněny exkursí po knihovně, jak bývá zvykem.

Obou komisí se účastnily zájemkyně o danou speciální tematiku a problematiku.

13.1.2009

Hana Vodičková

předsedkyně komise