Archive for the ‘Zprávy o činnosti’ Category

Zpráva o činnosti ČIS za rok 2014

Informace_o_cinnosti_CIS_2014

Informace o činnosti České informační společnosti, o.s., členské společnosti ČS VTS č. 244 v roce 2013

Informaci vypracovala: PhDr. Radka Římanová, předsedkyně

Kontakt: rimanova@seznam.cz, tel. 603 912 002

Počet členů společnosti: 190 individuálních členů (z toho 140 členů pobočky při NA), 1 kolektivní člen

Činnost společnosti v rámci aktivit ČSVTS

 • Z pověření PhDr.Radky Římanové, předsedkyně ČIS ČSVTS,o.s. se zúčastnil MUDr. Zubina zasedání Valné hromady ČSVTS dne 30.5.2013, kde mimo jiné byly zvoleny nové orgány – Předsednictvo a Dozorčí rada. Nový předsedou ČSVTS byl zvolen Prof. Ing.Jaromír Volf, DrSc., předsedkyní DR – Ing. Ludmila Mutínská. Výkonným místopředsedou je nadále Ing. Vladimír Poříz.
 • MUDr. Zubina se zúčastnil konference “ČESKÉ INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ”, která se uskutečnila ve středu 3. dubna 2013 v Praze. ČIS projevila odborný zájem podílet se svojí činností v části inovací na realizaci závěrů a doporučení z této konference. ČSVTS usiluje o vytvoření Českého inovačního partnerství pro období 2014-20 (ČIP). Cílem je koordinace a iniciování aktivit směřujících k zefektivnění inovačních procesů v ČR, a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR na jednotném trhu EU.
 • V kontextu tohoto programu inicioval MUDr. Zubina na 13.9.2013 jednání Prof. Ing. Jaromíra Volfa, DrSc., předsedy ČSVTS, s Ing.Ivo Vaňkem,EUR ING, prezidentem Mezinárodní ekologické konference “BETTER CITIES FOR BETTER LIFE(BCBL), Prague 2014”. ČVTS se stala následně smluvním partnerem této světové konference a prostřednictvím prof. Ing. Jaromíra Volfa, CSc., převzala nad BCBL “Záštitu”.Prof. Jaromír Volf se stal členem “Advisory Board” a MUDr. Zubina je člen “Scientific Committee”. (web)

1. Odborná činnost společnosti

 • Jinonické informační pondělky

Ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze proběhlo v roce 2013 celkem 13 přednášek. Prezentace ze seminářů jsou jsou k vidění přes následující odkaz.

 • IKI 2013 : Rozmanitost informačního světa, 21. 11. 2013, Praha

- ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,  Ústavem vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a Národní technickou knihovnou v Praze

- prezentace a videozáznam z konference dostupné zde.

 • Seminář České e-knihy v českých knihovnách, 11. 2. 2013, Praha

- spolupořadatel: Národní technická knihovna
- prezentace z konferencí a videozáznamy přednášek dostupné v repozitáři NTK

 • Výroční konference pobočky ČIS při Národním archivu, 21. 2. 2013, Praha
 • 15. konference archivářů České republiky. Průmysl – město – archiv, 3.-5. 6. 2013, Ostrava

- spolupořadatelé: Česká informační společnost, o. s., pobočka při Národním archivu v Praze; Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR; Statutární město Ostrava – Archiv města  Ostravy; Vítkovice, a.s.

 • Možnosti a způsoby digitalizace fotografických, kinematografických a zvukových archiválií a dokumentů, 21. 5. 2013, Praha

- spolupořadatelé: Národní archiv; Česká informační společnost, o. s., pobočka při Národním archivu v Praze
- V. seminář v rámci cyklu věnovaného obrazovým, filmovým a zvukovým dokumentům v paměťových institucích

 • Problematika archivního uložení a zpřístupnění filmových záznamů, 22. 10. 2013, Praha

- spolupořadatelé: Národní archiv; Národní filmový archiv; Česká informační společnost, o. s., pobočka při Národním archivu v Praze
- VI. seminář v rámci cyklu věnovaného obrazovým, filmovým a zvukovým dokumentům v paměťových institucích

 • Provoz webové stránky České informační společnosti, umístěný na serveru ČSVTS – viz ww.cisvts.cz

- činnost společnosti byla analyzována v rámci diplomové práce Marie Hálové: Aktuální stav profesních organizací v oblasti knihovnictví v České republice, obhájené na UISK FF UK v lednu 2014

2. Mezinárodní spolupráce

 • Exkurze do německých knihoven a archivů, 11. – 18. 5. 2013.

- pořadatel pobočka při NA (účast 34 členů) Článek o exkurzi dostupný v Plucarová, Laděna. Exkurze do německých archivů a knihoven. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 07.02.2014]. Dostupný na World Wide Web.

 • V návaznosti k účasti ČIS na ITU TELECOM WORLD 2011 poskytli místopředsedové ČIS – Doc.PhDr. Richard Papík,Ph.D. a MUDr. Pavel Zubina na jednání s Prof. Ing. Borisem Šimákem,CSc. další odborné náměty v oblasti rozvoje knihovnických služeb, e-education, eHealth a procesu digi-talizace v univerzitním knihovnictví – pro jeho listopadové jednání s VIP “ITU ACADEMIA” v Ženevě a k partnerství s ředitelkou knihovny ITU GENEVA.
 • Zároveň bylo zajištěno ve spolupráci s Ing.Martinem Svobodou, ředitelem Národní technické knihovny v Praze dodání dokumentů NTK v angličtině pro “International Telecommunication Union (ITU)” – “Vytvoření Národního centra pro podporu informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb” a návrh projektu VIPO – vyhledávače investičních příležitostí a osobností, který by mohl napomoci transferu inovativních výstupů VaV pro mezinárodní využití a implementační aktivity v činnosti ČIS.

3. Spolupráce v rámci České republiky

 • Ústřední knihovna Českého vysokého učení technického v Praze

- spolupráce na projektu Harmonizace lokálního rejstříku autorit ČVUT se souborem národních autorit a příspěvek ke kooperativní tvorbě autorit souboru národních autorit

 • Národní technická knihovna

- spolupráce na projektu Harmonizace databáze personálních autorit NTK se souborem národních autorit NK ČR: 9. Etapa Český svaz vědecko technických společností – účast na valných hromadách společnosti

4. Publikační činnost členské organizace

- webové stránky ČIS, časopis Ikaros, stránka pobočky při NA, Facebook, příprava sborníku z 15. konference archivářů České republiky

5. Účast na konferencích, výstavách a veletrzích

V roce 2013 se ČIS účastnila akcí, které pořádala

6. Projektové řízení

ČIS se v roce 2013 neúčastnila žádného projektu jako příjemce dotace ani partner v projektu.

7. Péče o členskou základnu

 • Pravidelná elektronická i osobní komunikace k aktuálním úkolům členů Zastupitelstva ČIS, spojených se zajištěním činnosti a s individuálním kontaktem v rámci e-mailových adres členů ČIS
 • Uskutečnila se jednací schůze Zastupitelstva ČIS, dne 12. 2. 2013
 • Proběhla volba nového člena Revizní komise ČIS – Phdr. Jindřiška Kotrlová
 • Prezentace společnosti v úvodu konference IKI 2013
 • Přijímání podnětů od členů společnosti pro další rozvoj společnosti
 • Zápisy ze schůze Zastupitelstva jsou zveřejněny na webových stránkách ČIS

 

Informace o činnosti České informační společnosti, o.s., členské společnosti ČS VTS č. 244 v roce 2012

Informaci vypracovala: PhDr. Radka Římanová, předsedkyně

Kontakt: rimanova@seznam.cz, tel. 603 912 002

Počet členů společnosti: 260 individuálních členů, 1 kolektivní člen

PDF FileInformace o činnosti České informační společnosti, o.s., členské společnosti ČS VTS  č. 244 v roce 2012.pdf

 

1.  Odborná činnost společnosti

 • Jinonické informační pondělky

Ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze proběhlo v roce 2012 celkem 9 přednášek. Prezentace ze seminářů jsou jsou k vidění přes následující odkaz.

 • IKI 2012 : informace, konkurenceschopnost, inovace, 17. 1. 2012, Praha 

- ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,  Ústavem vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a Národní technickou knihovnou v Praze

- více na samostatné stránce: odkaz

 •  Výroční konference 23. února 2012, Praha

- pořadatel ČIS pobočka při Národním archivu v Praze. Viz odkaz.

 •  Odborná exkurze do britských archivů, 11. – 20. 5. 2012.

- pořadatel ČIS pobočka při Národním archivu v Praze. Viz odkaz.

 • Obrazové dokumenty v archivu. Cyklus seminářů: Bezpečnostní snímkování a dokumentace sbírek. 29. 3. 2012, Praha.

 

 • 5. seminář ke zpřístupňování šedé literatury, 23. 10 2012

- Národní technická knihovna – ve spolupráci s Národní technickou knihovnou. Více v odkazu.

 • Nové webové stránky České informační společnosti, umístění na server ČS VTS

- stránky jsou pod webovou adresou www.cisvts.cz

2. Mezinárodní spolupráce

 • ITU Telecom

- spolupráce s FEL ČVUT s participací ČIS,o.s. a Ústředí ČSVTS na aktivitách této Univerzity s ITU ACADEMIA

- záměr projektu ČSVTS „České inovační partnerství“, vzájemná spolupráce a odborné aktivity ČIS, byly diskutované při setkání účastníků dne 18.1.2012:  Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.,  EUR ING – předseda ČSVTS Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc, EUR ING. – předseda komise ČSVTS, ustanovené pro rozpracování záměru projektu „České inovační partnerství“. Prof. Ing. Boris Šimák, CSc. – vedoucí Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT MUDr. Pavel Zubina, statutární místopředseda ČIS ČSVTS, o.s. – koordinátor jednání (Zpráva z jednání je uložena v databázi ČIS).

 • Dne 23.11.2012 se uskutečnilo informativní jednání

- Doc. Ing. Daniela Hanuse, CSc., EURO ING., předsedy ČSVTS, s Ing.Petrem Vodvářkou, honorárním konzulem Austrálie a obchodním radou AUSTRADE, vládní agentury Austrálie pro Českou republiku a Slovensko, http://www.austrade.gov.au/Local-Sites/Czech-Republic/Czech - za účasti MUDr. Pavla Zubiny, statutárního místopředsedy ČIS ČSVTS, o.s.,  který jednání inicioval.

- úvodní dialog byl veden v souladu s „Dlouhodobým programem ČSVTS 2011 -2015“, se záměrem projektu „České inovační partnerství“ a aktivit členů, při rozpracování expertního tématického podílu ČR, na základě strategie programu „Evropa 2020“.

- byla dojednána možnost prezentace Ústředí ČSVTS, strategie AUSTRADE v ČR a odborných australských společností v oblastí vědy a výzkumu v  Praze – termín konání v I. pololetí 2013. Zde se naskýtá příležitost odborné prezentace činnosti ČIS, v kon-textu mezinárodních aktivit ČSVTS. (Zpráva z jednání je uložena v databázi ČIS).

 

 • Studijní pobyt

- spolupráce s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze – Bc. Pavlína Lonská.  Cílem pobytu – analýza nizozemského prostředí v rámci diplomové práce Prezentace knihovních služeb veřejnosti: analýza současného stavu veřejných knihovnických služeb v Nizozemsku a v ČR viz odkaz.

 3. Spolupráce v rámci České republiky

 • Ústřední knihovna Českého vysokého učení technického v Praze

– spolupráce na projektu Harmonizace lokálního rejstříku autorit ČVUT se souborem národních autorit a příspěvek ke kooperativní tvorbě autorit souboru národních autorit

 •  Národní technická knihovna

– spolupráce na projektu Harmonizace databáze personálních autorit NTK se souborem národních autorit NK ČR: etapa 8.

 •  Národní technická knihovna

– spolupráce na projektu Zpřístupnění OS OPAC VuFind – pilotní realizace v NTK

 • Z pověření PhDr. Radky Římanové, předsedkyně ČIS ČSVTS,o.s., zastupoval ČIS jako delegát na Valné hromadě (VH) ČSVTS v Praze – MUDr. Pavel Zubina, ve dnech 31.5. a 22.11.2012, s aktivní účastí v diskuzi účastníků k programu VH. Informace z jednání a písemné materiály připravené pro VH jsou k dispozici u PhDr. Římanové.

4. Publikační činnost členské organizace

 - publikační činnost v rámci webové stránky ČIS.

 5. Účast na konferencích, výstavách a veletrzích

- This Week in Libraries, Nizozemí, Pavlína Lonská. Videozáznam kulatého stolu pro studenty knihovnictví (viz odkaz)

 6. Projektové řízení

- ČIS o.s. se v roce 2012 neúčastnila žádného projektu jako příjemce dotace ani partner v projektu

 7. Péče o členskou základnu

- Pravidelná elektronická i osobní komunikace v rámci e-mailových adres členů ČIS
- Prezentace společnosti v úvodu konference IKI 2012
- Přijímání podnětů od členů společnosti pro další rozvoj společnosti
- Volby nových členů revizní komise

 

PDF FileTématická spolupráce ČSVTS v oblastech ICT s ITU a WHO.pdf

Záměr projektu ČSVTS  “České inovační partnerství“.pdf

 

 

Zpráva o činnosti Katalogizační komise SKIP a ČIS za rok 2009

Naše komise se na jaře zaměřila na nové trendy ve jmenné katalogizaci. Dne 22. února jsme se sešly v pracovně Mgr. E. Lichtenbergové v Národní knihovně ČR. Její přednáška charakterizovala jednak aktuální úkoly katalogizační politiky (rozvoj národních autorit, řešení urgentních problémů ve standardizaci zejména elektronických zdrojů a edic, obohacování záznamů o informace nad rámec běžné katalogizace, vzdělávání katalogizátorů) a jednak úkoly pro dlouhodobé řešení (nová katalogizační pravidla s označením RDA – Resource description and access, jež mají nahradit stávající AACR2R). Teprve po jejich ověření se stanou mezinárodně platným standardem.

Na podzim se komise sešla dvakrát, a to v Národní technické knihovně. 11. listopadu byla na programu zevrubná prohlídka nové budovy, seznámení se se službami, s knihovnou, která je opravdu příjemným místem pro setkávání.

19. listopadu pak byly na programu zkušenosti a plány NTK, pokud jde o zpracování fondů vůbec. Informace probíhaly formou moderované diskuse u „kulatého stolu“, kterou řídila dr. Radka Římanová. V mimořádných podmínkách nejen stěhování knihovny, ale především její celkové reorganizace byly zajímavé zkušenosti, které sdělovali garanti za jednotlivé úseky zpracovatelské linky. Provádí se retrospektivní katalogizace spojená s náhledem na popisovaný dokument v součinnosti s revizí fondů bývalé STK (např. dříve neexistovalo korporativní záhlaví). Cílem NTK je volný přístup k fondu monografií s vročením od 1978 a periodik od 1975 s cca 650.000 knihovními jednotkami. Zatím je volně přístupná cca polovina jednotek. Fond se doplňuje o další svazky ze skladu na základě žádanek čtenářů o výpůjčky.

Na všech třech schůzkách byly přítomny členky katalogizační komise, popř. další zájemkyně.

Hana Vodičková

Předsedkyně komise

4. 2. 2010

Zpráva o činnosti Katalogizační komise SKIP a ČIS za rok 2008

Komise se sešla v roce 2008 pouze dvakrát. V únoru se konala v oddělení starých tisků Knihovny Akademie věd a členky se seznámily se specifickými úkoly v oblasti starých tisků především z majetku knihovny, které toto specializované oddělení řeší. Navázala tak na listopadovou schůzku konanou v roce 2007 v téže knihovně, která se týkala různých okruhů katalogizace a byla doplněna exkursí po knihovně.

V říjnu se Katalogizační komise konala v knihovně Vysoké školy umělecko-průmyslové. Odborné informace o činnosti knihovny a jejích katalozích byly doplněny exkursí po knihovně, jak bývá zvykem.

Obou komisí se účastnily zájemkyně o danou speciální tematiku a problematiku.

13.1.2009

Hana Vodičková

předsedkyně komise

O nás / about us
  Česká informační společnost, z.s., (ČIS), je sdružení občanů, kteří pracují v některém z oborů zabývajících se vyhledáváním, uchováváním a zpřístupňováním informací odborného (vědeckého, technického, ekonomického, medicínského apod.) charakteru. Jedná se zejména o informační pracovníky, archiváře, bibliografy, knihovníky, administrátory informačních systémů v informačních institucích a další příbuzné profese.

» About CIS (English Version): Our mission, goals and activities

Facebook Profil
Členství
Navštivte také